Ledenvergadering

De ledenvergadering vindt meestal plaats op de derde vrijdag vanaf 20.00 uur in november bij het IJsclubgebouw te Stolwijk. De leden ontvangen tijdig een uitnodiging.

Agenda opzet jaarvergadering

  • Opening door de voorzitter
  • Notulen jaarvergadering <jaartal>
  • Jaarverslag <jaartal – jaartal>
  • Financieel verslag
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming Kascommissielid
  • Verkiezing bestuursleden, (aftredend en/of herkiesbaar)
    Rondvraag
  • Einde vergadering