Ledenvergadering

De meest recente ledenvergadering vond plaats op zaterdag 23 november 2019 om 16.00 uur in het IJsclubgebouw te Stolwijk.

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen jaarvergadering 2018
 • Jaarverslag 2018 – 2019
 • Financieel verslag
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissielid
 • Verkiezing bestuursleden, aftredend en herkiesbaar:
  Jan Noomen, Rick Verhoef, Hans de Vries en Jan Boer
 • Rondvraag
 • Einde vergadering